Odontologia

Odontologia

L'atenció odontològica és un servei fonamental per a mantenir un bon estat de salut general. Tots aquells usuaris que ho necessitin podran beneficiar-se d'un complet programa de salut bucodental dut a terme pels nostres especialistes, que inclou molts serveis.

En el cas del CAP Barceloneta:

1. Realitzar les activitats i/o tècniques assistencials de la seva especialitat, derivades del procés assistencial propi , compartit o delegat.

 • En el Centre:  
  • Atenció a la demanda Urgent  
  • Atenció a la demanda Espontània (la resolució pot demorar-se fins a 48 hores)  
  • Atenció a la demanda Programada (bàsicament controldepatología crónica)  
  • Programa de salut bucodental:
   • Per als nens  
    • Aplicació de fluor  
    • Ensenyament d'higiene oral i consells nutritius  
    • Extraccions dentals  
    • Obturacions de 6 a 14 anys que no requereixin endodòncia
    • Revisió bucodental  
    • Segellats de fissures
   • Per a gestants
    • Ensenyament d'higiene oral i consells nutritius  
    • Higiene i fluor  
    • Revisió bucodental  
   • Per als adults
    • Diagnosi de malalties bucodentals i consell sobre possibles tractaments
    • Ensenyament d'higiene oral i consells nutritius.  
    • Extraccions dentàries.  
    • Sol·licitud de radiografies i derivacions a cirurgies maxil·lofacials.

2. Fer un ús adequat dels medicaments i de les tècniques diagnòstiques, segons les recomanacions o protocols dels serveis corresponents.

 • Sol·licitar les exploracions complementàries què consideri necessàries per a l'atenció a la població, considerant que la relació efectivitat-cost de les mateixes sigui ponderada amb la patologia.

3. Aplicar els protocols i procediments consensuats que afectin a la seva activitat. Executar les activitats que li corresponguin dels diferents programes de salut duts a terme per l'EAP.

4. Realitzar les tasques administratives què es derivin del compliment de les seves activitats.

 • Estendre els certificats i la documentació què els siguin requerits tant pel propi ciutadà o el seu representant legal com pels organismes oficials competents, garantint, en qualsevol cas, el dret de l'usuari a la confidencialitat (segons la LPOD).

5. Participar en les activitats de coordinació amb altres àrees que indiqui el seu responsable.

 • Derivar o consultar els pacients als especialistes o al servei d'urgències de l'hospital de referència quan es consideri necessari per a la seva atenció.
 • Valorar les necessitats de rehabilitació i reinserció dels pacients atesos i derivar- los a centres especialitzats quan es consideri necessari.
 • Vetllar per la continuïtat de l'atenció dels pacients hospitalitzats o atesos per especialistes mitjançant l'adequada relació amb el nivell assistencial secundari.

6. Dur a terme activitats de docència en aquells equips amb acreditació docent. Podrà col·laborar també en la docència a d'altres professionals de l'àmbit de les ciències de la salut què tinguin l'atenció primària com a marc d'actuació.

 • Col·laborar en la formació de les persones en procés de formació mitjançant la seva supervisió de l'activitat assistencial.
 • Col·laborar en la formació continuada de personal: resolució de dubtes teòrics i tècnics.

7. Vetllar pels drets i deures dels usuaris.

Respectar els principis del codi ètic institucional, i complir amb la normativa legal vigent que sigui d'aplicació en la seva activitat.

8. Participar en les activitats de formació contínua relatives a la seva especialitat.

9. Col·laborar amb el seu responsable per informar sobre problemes i/o necessitats detectades.

10. Participar en l'elaboració i revisió dels protocols, procediments , instruccions de treball o d'altres documents de la seva competència.

11. Participar activament, d'acord amb les seves competències, en la planificació, l'execució i l'avaluació de totes les activitats de l'equip.

12. Vetllar per l'adequada organització, orientada al client, de les seves accions.

13. Anar correctament identificat i uniformat, segons especialitat, durant tota la jornada laboral.

14. Conèixer i fer un ús adequat dels programes informàtics que li corresponguin, i d'altres parells mèdics segons activitat a realitzar.

15. Participar en el manteniment dels circuits generals del servei.

16. Mantenir i conservar les instal·lacions i el material del lloc de treball.

17. Participar en les reunions regulars o sessions clíniques del seu servei o àrea.

18. Col·laborar amb els Comitès i Comissions en els què participi com a membre habitual o com a convidat especial.

19.Complimentar els registres que li pertoquin. Assolir el nivell d'EQA assignat.

20. Actuar amb la màxima qualitat i aplicar les pràctiques segures per tal de preservar la seguretat dels pacients.

21. Aplicar el sistema de gestió de qualitat en la seva activitat diària.

22. Identificar i registrar qualsevol incidència relacionada amb la seva activitat.

23. Col·laborar amb els documents elaborats per altres departaments que puguin afectar al compromís de la qualitat de la seva activitat.

24. Complir les mesures de prevenció adients al seu lloc de treball per la pròpia seguretat i salut i per les de les persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, aplicant la informació i formació rebuda i utilitzant correctament els mitjans i equips de protecció facilitats.

25. Participar en les activitats de recerca (assaigs clínics, publicacions científiques, participació en congressos,...) relatives a la seva especialitat tècnica.

26. Col·laborar en l'assoliment de l'equilibri pressupostari.