Tràmits freqüents i dubtes

Tràmits freqüents i dubtes

En aquesta pàgina podeu trobar resposta a les consultes més freqüents i als dubtes més comuns

Emergències Mèdiques 112

112 és el número de telèfon que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) posa a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes les 24 hores del dia. Si creus que necessites una atenció sanitària urgent, el 061 et podrà donar consell telefònic, atenció in situ dels professionals sanitaris i, si cal, el trasllat en ambulància segons la gravetat del cas.

Per cobrir totes les emergències mèdiques de Catalunya, el SEM compta amb un Centre Coordinador on es reben totes les trucades del 061. Després de valorar el cas, professionals sanitaris determinen quin recurs s'ha d'activar.

Permís de maternitat / paternitat

El permís per maternitat o paternitat es tramita directament a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social).

Per conèixer l'oficina més propera al seu domicili cliqui aquí, la oficina més propera a la Barceloneta es troba a C/ Arc de Triomf, 63-65.     

Només cal que vinguin al CAP les mares que tenien previament al part una baixa per malaltia. En aquest cas han de portar l'informe de l'hospital o clínica on ha estat el part i el metge de família farà l'alta mèdica.     

Per conèixer la documentació que hauràs de portar a l'oficina de l'INSS per tramitar el permís clica aquí.

Padró

La llei obliga a tota persona que visqui a Espanya a inscriure's al padró del municipi en el qual resideixi habitualment (art. 54 Reial decret 2612/96 de 20 de desembre). És per això que no heu d'oblidar inscriure al vostre fill o filla al padró.

Aquest tràmit el podeu realitzar per Internet , telefònicament o de manera presencial a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana. L'oficina més pròxima al CAP Barceloneta es troba al carrer Ramelleres, 17, bxs.

Incapacitat temporal (IT)

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública us fa el comunicat de baixa mèdica. Es consideren situacions determinants d'incapacitat temporal (IT) les degudes a malaltia o accident, ja sigui comuna o professional.

Comunicats de confirmació de la baixa

Els comunicats de confirmació de la baixa, derivada de contingències comunes o professionals, seran expedits al 4t dia de l'inici de la situació d'incapacitat i, mentre aquesta es mantingui, cada 7 dies a partir del primer comunicat de confirmació."  

Les baixes es classifiquen de 4 tipus:

 • Molt curta (menys de 5 dies).
  Es fa la baixa i l’alta el mateix dia.
 • Curta (entre 5 i 30 dies).
  Baixa, part baixa el dia 7, següent part de baixa dia 21 + informe.
 • 3 Mitjana (entre 31 i 60 dies). 
  Baixa, part de baixa el dia 7, següent part de baixa dia 35 + informe.
 • 4 Llarga (més de 61 dies).
  Baixa, part de baixa el dia 14, següent part de baixa el dia 49 + informe.

La recepta electrònica

La recepta electrònica comporta alguna variació en les meves prestacions sanitàries?

No comporta cap variació. Les prestacions sanitàries a les quals teniu dret continuen sent les pròpies del nivell de cobertura que teniu assignat.

Com sabré els medicaments que m'he de prendre i quan els he de prendre si al centre de salut ja no em donen la recepta de sempre?

El metge o metgessa us donarà el Pla de medicació on trobareu el nom del medicament receptat, la dosi i la freqüència amb què l'heu de prendre i el temps previst per al vostre tractament. Així el podreu seguir amb tota seguretat.

Què passarà si no porto la targeta sanitària individual quan vagi a la farmàcia?

En aquest cas el farmacèutic o farmacèutica no podrà consultar la vostra recepta i, per tant, no us podrà donar els vostres medicaments.

Què passarà si vaig a la farmàcia a recollir els medicaments que m'han receptat i no porto el Pla de medicació?

En aquest cas el farmacèutic o farmacèutica no podrà consultar la vostra recepta i, per tant, no us podrà donar els vostres medicaments.

Què he de fer si perdo el meu Pla de medicació o si aquest és il·legible?

En aquests casos haureu de tornar al centre de salut per tal que us donin una còpia del Pla de medicació.

Com sabré fins quan puc anar a recollir els medicaments que m'han receptat?

Al Pla de medicació trobareu la vigència del vostre tractament. És a dir, el període de temps pel qual el metge o metgessa us ha receptat la vostra medicació. La data de fi de vigència és la data límit per anar a recollir la vostra medicació.

He d'anar sempre a la mateixa farmàcia?

No. Podreu recollir els medicaments que us han receptat a qualsevol farmàcia de Catalunya.

Què he de fer per assegurar la confidencialitat d'una determinada medicació a la farmàcia?

En cas que es vulgui assegurar que algun medicament no sigui accessible a la vostra farmàcia, heu de comunicar-ho al vostre metge o metgessa per tal que us faci un Pla de medicació específic per a aquella prescripció que vulgueu preservar.

Quan em facin una recepta electrònica, podré demanar-la també en paper?

No és possible fer una recepta sobre paper d'un medicament que s'ha receptat en format electrònic. En alguns casos en què sigui necessària una recepta sobre paper d'un tractament electrònic, caldrà anul·lar prèviament la prescripció electrònica.

Què passa si vaig a la farmàcia d'una altra comunitat autònoma amb una recepta electrònica estesa a Catalunya?

Actualment existeixen diferents models de recepta electrònica en diverses comunitats autònomes que únicament poden dispensar-se en les farmàcies de la pròpia comunitat. En aquest sentit, doncs, i mentre es treballa perquè sigui possible, actualment no us podran dispensar una recepta electrònica prescrita a Catalunya fora de la xarxa farmacèutica de Catalunya. Per aquest motiu, en cas que tingueu previst recollir medicació fora de Catalunya, serà necessari que us adreceu al vostre centre de salut per tal que el vostre metge o metgessa valori la conveniència de substituir la prescripció electrònica per receptes en format paper.

Targeta Sanitària Europea (TSE)

És el document necessari per accedir als serveis sanitaris que des del punt de vista mèdic puguem necessitar en els desplaçaments temporals als països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Suïssa.

La targeta sanitària europea (TSE), la lliura l' Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Targeta Sanitaria Individual (TSI)

A partir de l'1 de març de 2014 la reedició de la targeta sanitària té un cost de 10 €.

Al CAP li informaran de com ha de realitzar el pagament.

Per què serveix la TSI?

o   Acredita el dret a l'atenció sanitària pública i identifica el nivell de cobertura assignat al ciutadà o ciutadana.

o   És imprescindible per accedir a les prestacions dels serveis sanitaris públics.

o   Facilita la identificació de forma ràpida i correcta a través del codi d'identificació personal (CIP).

o   En ser individual, dóna independència a tots el membres de la família quan utilitzin els serveis sanitaris. Tothom ha de tenir la seva TSI. És una targeta personal i intransferible que ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

o   És imprescindible per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut.

o   No serveix per a empreses privades d'assistència sanitària.

Com demanar la TSI

L'has de sol·licitar en el centre d'atenció primària (CAP) que et correspongui per domicili i cal presentar la documentació següent:

Document identificador (DNI, NIE, passaport).

Volant d'empadronament amb data d'emissió inferior a tres mesos.

Fotocòpia del document d'afiliació a la Seguretat Social, MUFACE, MUGEJU o ISFAS.
 

Les persones que no disposen de cap document d'afiliació (persones no cobertes), poden demanar el dret a l'assistència sanitària per una de les dues possibles vies següents:

o   Accés de les persones sense recursos econòmics suficients

o   Accés de les persones amb recursos econòmics

Les persones sense recursos econòmics suficients tenen dret a la prestació d'assistència sanitària, sempre que compleixin els requisits següents:

o   Estar empadronades a Catalunya.

o   Tenir rendes, de qualsevol naturalesa, iguals o inferiors en còmput anual al salari mínim interprofessional o, si se supera aquest límit, tenir un quocient entre les rendes anuals i el nombre de persones menors i incapacitades al seu càrrec, igual o menor a la meitat del salari mínim interprofessional.

o   No tenir protecció sanitària pública per una altra via.

Com accedir-hi?

Han d'anar al centre d'atenció primària (CAP) per emplenar l'imprès Sol·licitud individual de reconeixement del dret a l'assistència sanitària pública, i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Volant d'empadronament de l'ajuntament.
 • Fotocòpia del DNI, fotocòpia del NIE o fotocòpia del passaport, si es tracta d'una persona major de 14 anys.
 • Fotocòpia del llibre de família, si es tracta d'una persona menor d'edat.
 • Document de la Seguretat Social en el cas que es tingui número o s'hagi estat donat/ada d'alta.
 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'últim exercici.
 • En cas de disminució superior al 33%, s'ha de presentar un certificat dels òrgans competents (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials -ICASS-), on s'acrediti la disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Si són de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o d'altres països amb conveni bilateral, hauran de lliurar un document emès per l'organisme competent del país d'origen en el qual s'indiqui que no tenen cobertura sanitària pública o privada i que, per tant, no es poden acreditar amb una targeta sanitària europea o formulari corresponent.

Al CAP verificaran si es compleixen tots els requisits per rebre l'assistència sanitària i tramitaran la sol·licitud al CatSalut, que editarà la targeta sanitària individual, si escau.

Les persones amb recursos econòmics excloses o no cobertes pel sistema de salut públic poden també tenir accés a l'assistència sanitària pública.

Aquestes persones han de complir els requisits següents:

 • Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya i acreditar-ne la residència amb un certificat d'empadronament expedit per aquest ajuntament.
 • No tenir l'obligació legal de cotitzar a la Seguretat Social o a qualsevol altre sistema de previsió sanitària pública.
 • No poder accedir a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol títol jurídic.
 • No ser beneficiària d'un règim públic d'assistència sanitària.
 • Fer una aportació econòmica periòdica a càrrec dels titulars que accedeixin a l'assistència sanitària pública.

Persones beneficiàries

Poden accedir a l'assistència sanitària pública com a beneficiàries de la persona titular: el /la cònjuge, els descendents, els fills adoptius, els germans i els ascendents, sempre que aquests familiars convisquin amb el titular, no realitzin un treball remunerat, i no rebin una renda patrimonial ni una pensió superior al doble del salari mínim interprofessional.

Com accedir-hi?

Les persones sol·licitants han de presentar l'original i una còpia de la documentació següent a la unitat d'atenció al ciutadà de la seva regió sanitària:

a) Document acreditatiu (DNI, NIE, passaport, etc.) si es tracta d'una persona major de 14 anys.

b) Una fotocòpia del DNI o passaport del/s beneficiari/s.

c) Una fotocòpia del llibre de família (si es tracta d'una persona menor).

d) Una fotocòpia del permís de residència (si es tracta d'una persona estrangera).

e) Una fotocòpia de l'últim exercici de la declaració de l'IRPF (en el cas de que es sol·liciti assistència sanitària per a persones beneficiàries).

f) Un certificat de l'ajuntament que acrediti que la persona sol·licitant i els seus beneficiaris estan inscrits en el padró municipal d'habitants en què s'acrediti la convivència. En el cas de disminució, caldrà un certificat dels òrgans competents que acrediti que la persona sol·licitant té alguna disminució.

g) La persona sol·licitant ha d'omplir a les unitats d'atenció al ciutadà de les regions sanitàries els impresos Sol·licitud d'accés a l'assistència sanitària pública i Domiciliació bancària d'aportació econòmica per a l'accés a l'assistència sanitària pública.

Una vegada aprovat l'accés, s'enviarà per correu una targeta sanitària individual (TSI); amb una vigència d'un any des de la data d'emissió.

Cost

L'import de l'aportació econòmica per titular és l'equivalent a la quota fixada per assistència mèdica i farmacèutica per malaltia comuna que han de satisfer els col·lectius aliens al sistema de Seguretat Social.

L'aportació econòmica es pot pagar mensualment, trimestralment o anualment, i es fa per domiciliació bancària.

Lliure elecció d'equip d'atenció primària (EAP), canvi de centre o metge

Puc escollir un centre diferent al que em correspongui segons la situació del meu domicili?

SÍ, es pot escollir entre tots els centres de Catalunya. Escollir un CAP diferent del que us tocaria per domicili de residència comporta canvis en l'organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de suport a la primària...) i els heu de conèixer molt bé, abans de fer el canvi.

Demana la Sol·licitud de petició de canvi d'equip d'atenció primària (EAP), metge o metgessa, pediatre i emplena-la, cal presentar el padró actual i la TSI.

Has de tenir en compte, però, que en la sol·licitud pots triar el metge de l'EAP, i la informació sobre els horaris de consulta i sobre els metges o pediatres disponibles te l'han de donar en el CAP on vols que t'atenguin.
El canvi és individual i a petició particular i només serà revocat a petició pròpia. Si altres membres de la teva família també volen canviar de metge hauran d'emplenar una sol·licitud cadascun.
En el cas dels menors de 16 anys, o de persones incapacitades legalment, haurà de fer la sol·licitud el seu representant legal.

Durant un any no podràs tornar a canviar si no és per causes objectives, com un canvi de residència o un canvi de domicili laboral.

No poden exercir la lliure elecció i suposaran la denegació de la sol·licitud de canvi de l'EAP:

 • Les persones que no tenen el dret a l'assistència sanitària pública d'atenció primària a càrrec del CatSalut
 • Les persones que per necessitats de salut estan incloses en programes d'atenció domiciliària (aquelles que per impossibilitat de desplaçament i per necessitats de salut requereixen atenció domiciliària de forma continuada per un període llarg) no poden exercir la lliure elecció ja que la seva atenció domiciliària ha d'estar a càrrec de l'EAP del territori.

Per circumstàncies organitzatives d'un centre en els casos següents:

El fet de condicionar el canvi d'EAP a demanar un determinat metge o metgessa o pediatre que, per raons organitzatives del centre o per càrregues de treball, no estigui disponible.

Quan, de forma temporal i excepcional, per tal de garantir la qualitat assistencial, el canvi de CAP, metge o pediatre no es pugui fer perquè el centre i tots els professionals estiguin al límit de persones assignades.

Canvi de centre en cas de canvi de domicili

En cas de canvi de domicili, hauràs de triar un nou metge de l'equip d'atenció primària (EAP)
Per fer aquesta sol·licitud de canvi de metge t'has d'adreçar al nou CAP que et correspongui, d'acord a la situació del teu nou domicili i presentar el padró actual i la TSI.

Canvi de metge

Tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com a assegurats del Servei Català de la Salut (CatSalut), poden triar un metge o pediatre del centre d'atenció primària (CAP) que els correspon per domicili.
Com demanar un canvi de metge?
Has d'adreçar-te al teu CAP, i emplenar el full de sol·licitud que et lliuraran quan ho demanis.